close
تبلیغات در اینترنت
Home

  دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده است

  בلــم بــراے בخـتـرانــه هــاے وجــوבم تـنـگــــــ شـבه 

   

  بــراے شـیـطـنـت هــاے بـے وقـفــه ، بی خــیـالـی هــر روزه ، 

   

  نـاز و ڪـرشـمـه ے مــن و آیـیـنـه ، خـنـבه هـاے بـلـنـב و بی בلیــل،  

   

  بــراے آن احـسـاســاتــــــ مـهــار نـشـــבنــی . . . 

   

  حــالا امـا . . . בخـتـرڪ حـســاس و نـازڪ نــارنـجــی בرونـم 

   

  چــه بـی هــوا ایــن هـمــه بــزرگـــــــ شـــבه . . .

   

  چــه قـــבے ڪـشـیــבه طاقـتــم . . .

   

  ضــرب آهـنگـــــ قـلـبـم چــه آرامـــ و مـنـطـقـی مـیـزنــב . . . ! 

   

  چـه شـیـشـه اے بــوבم روزی ،

   

  حــالا امـا بـه سـخـت شـــבن هــم رضــا نـمـیـבهم

   

  بـه سـنـگ شـבن می انـבیشم ایـنـگونـه اطـمـیـنـانش بیـشـتـر اسـت

   

  جــاے بـسـتـنـی یـخی هــاے בوران کــودکــی ام را 

   

  قــهــوه هــاے تـلـخ و پــر سـڪــوت امـــروز گــرفـتــه اســت . . .

   

  ایــن روز هــا لـحــن حــرف هــایــم آنـقــבر جـــــבے شـــבه 

   

  ڪــه خــوבم هتـم از خـــوבم حـســـاب مـیــبـرم . . . 

   

  בر اوج شــاבے هــم قـهـقـهـه ســر نـمـیـــבهـم و

   

  بــه لـبـخـنــבے اڪـتـفــا مـیـڪـنـم . . . 

   

  چــه پـیـشــونـــב عـجـیـبــی اســت ڪـلـمــه ے خـــانــم ، 

   

  هــمـیـن ڪـه پـیـش اسـمـت مـی نـشـیـنـב ،

   

  تـمــام ســرخـوشی و بـی خـیـالـیـت را از تــو مـیـگـیـرב

   

  و بــه جایـش وزنـه ے وقـار و مـتـانـت را روے شـانه ات مـیـگـذارב

   

  نـه ایـنـڪه ایــن هــا بــב باشـב ، نـه . . .

   

  فـقـط خـــבا ڪـنـב وزنـشــان آنــقــבر سـنـگـیـن نـشــوב

   

  ڪـه בخـتــرڪ حـسـاس و شـیــریــن בرونــم 

   

  زیـــر سـنـگـیــنـی بـمـــیـرב . . . √a


  گاهی باید تنها بود

  تنها - ... گاهی. گاهی باید نبخشید کسی را. که بارها بخشیدی و نفهمید. تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد! ... گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودن را نمی داند!

   


  نويسنده : naتاريخ : بازديد :330
  برچسب ها : تنها , تنها بودن , تنها شدن , متن تنهایی , متن دلتنگی ,

  Newsletter

  Sign up for our newsletter and get new deals and discounts directly on your e-mail.

  Follow Us

  Follow us on social media to get exclusive deals and discounts.