دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده است

בلــم بــراے בخـتـرانــه هــاے وجــوבم تـنـگــــــ شـבه 

 

بــراے شـیـطـنـت هــاے بـے وقـفــه ، بی خــیـالـی هــر روزه ، 

 

نـاز و ڪـرشـمـه ے مــن و آیـیـنـه ، خـنـבه هـاے بـلـنـב و بی בلیــل،  

 

بــراے آن احـسـاســاتــــــ مـهــار نـشـــבنــی . . . 

 

حــالا امـا . . . בخـتـرڪ حـســاس و نـازڪ نــارنـجــی בرونـم 

 

چــه بـی هــوا ایــن هـمــه بــزرگـــــــ شـــבه . . .

 

چــه قـــבے ڪـشـیــבه طاقـتــم . . .

 

ضــرب آهـنگـــــ قـلـبـم چــه آرامـــ و مـنـطـقـی مـیـزنــב . . . ! 

 

چـه شـیـشـه اے بــوבم روزی ،

 

حــالا امـا بـه سـخـت شـــבن هــم رضــا نـمـیـבهم

 

بـه سـنـگ شـבن می انـבیشم ایـنـگونـه اطـمـیـنـانش بیـشـتـر اسـت

 

جــاے بـسـتـنـی یـخی هــاے בوران کــودکــی ام را 

 

قــهــوه هــاے تـلـخ و پــر سـڪــوت امـــروز گــرفـتــه اســت . . .

 

ایــن روز هــا لـحــن حــرف هــایــم آنـقــבر جـــــבے شـــבه 

 

ڪــه خــوבم هتـم از خـــوבم حـســـاب مـیــبـرم . . . 

 

בر اوج شــاבے هــم قـهـقـهـه ســر نـمـیـــבهـم و

 

بــه لـبـخـنــבے اڪـتـفــا مـیـڪـنـم . . . 

 

چــه پـیـشــونـــב عـجـیـبــی اســت ڪـلـمــه ے خـــانــم ، 

 

هــمـیـن ڪـه پـیـش اسـمـت مـی نـشـیـنـב ،

 

تـمــام ســرخـوشی و بـی خـیـالـیـت را از تــو مـیـگـیـرב

 

و بــه جایـش وزنـه ے وقـار و مـتـانـت را روے شـانه ات مـیـگـذارב

 

نـه ایـنـڪه ایــن هــا بــב باشـב ، نـه . . .

 

فـقـط خـــבا ڪـنـב وزنـشــان آنــقــבر سـنـگـیـن نـشــوב

 

ڪـه בخـتــرڪ حـسـاس و شـیــریــن בرونــم 

 

زیـــر سـنـگـیــنـی بـمـــیـرב . . . √a


گاهی باید تنها بود

تنها - ... گاهی. گاهی باید نبخشید کسی را. که بارها بخشیدی و نفهمید. تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد! ... گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودن را نمی داند!

 


نويسنده : na تاريخ : بازديد : 506
برچسب ها : تنها , تنها بودن , تنها شدن , متن تنهایی , متن دلتنگی ,

Newsletter

Sign up for our newsletter and get new deals and discounts directly on your e-mail.

Follow Us

Follow us on social media to get exclusive deals and discounts.